Statuten van de vereniging

Artikel 1: naam

Artikel 2: zetel

Artikel 3: duur

Artikel 4: doel

Artikel 5: middelen

Artikel 6: geldmiddelen

Artikel 7: verenigingsjaar

Artikel 8: leden

Artikel 9: lidmaatschap

Artikel 10: erplichtingen van de leden

Artikel 11: einde lidmaatschap

Artikel 12: Opzegging lidmaatschap door een lid

Artikel 13: opzegging lidmaatschap door de vereniging

Artikel 14: bestuur

Artikel 15: schorsing en ontslag van bestuursleden

Artikel 16: duur en einde bestuurslidmaatschap

Artikel 17: vergadering en besluitvorming bestuur

Artikel 18: Beperking bestuursbevoegdheden

Artikel 19 vertegenwoordiging

Artikel 20: bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 21: stemming en quorum tijdens algemene vergadering

Artikel 22: de jaarstukken

Artikel 23; de begroting

Artikel 24: commissies en werkgroepen

Artikel 25: onkosten

Artikel 26: wijziging statuten

Artikel 27: besluit tot ontbinding

Artikel 28: vereffening van het vermogen van de vereniging

Artikel 29: huishoudelijk reglement en bijzondere reglementen.

naar boven