Huishoudelijk regelement van de vereniging

Geldmiddelen

Art. 1.

De betaling van door de leden verschuldigde gelden zal geschieden telkens uiterlijk binnen de maand volgende op die, waarin hun toetreding plaats vond. Indien na driemaal herhaalde aanbieding betaling niet is geschied, is een  boete verbeurd van €5, waarbij geldt, dat de betrokkene van alle hem toekomende rechten is verstoken, totdat volledige betaling van al het verschuldigde met de verbeurde boete heeft plaats gehad.

Bestuur

Art.2.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur geeft leiding aan de activiteiten van de vereniging en aan die van de in artikel 24 van de statuten bedoelde werkgroepen. De taakverdeling binnen het bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur nader gepreciseerd.

 

Taken van het dagelijks bestuur

Artikel 3

1. De taak van de voorzitter is:

-          toezicht houden op het handhaven van statuten en reglementen en op het uitvoeren van de 

      besluiten van de vereniging;

   -     het leiden van de vergaderingen van bestuur en leden.

2. De taak van de secretaris is:

-          het beheren van het archief van de vereniging;

-          het houden van de notulen van de vergadering;

   -      het verzorgen van de correspondentie van de vergadering;

   -       het jaarlijks opstellen van het verslag van de gang van zaken binnen de vereniging;

   -       het bijhouden van het ledenregister.

3. De taak van de penningmeester is:

-          het dagelijks beheer van de geldmiddelen en het bijhouden

-          van de financiële administratie van de vereniging;

   -    het innen van vorderingen en het betalen van de schulden van de vereniging;

   -     het opstellen van het financiële verslag elk jaar;

   -     het opstellen van een begroting elk jaar.

4. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de algemene vergadering   zich altijd op de hoogte kan

   stellen van de financiële toestand   van de vereniging en van haar rechten en verplichtingen

                    

 

Kandidaatstelling bestuur

Art. 4

De kandidaatstelling voor een vacature in het bestuur geschiedt door het bestuur en/of door groepen van ten minste tien leden. De kandidaatstelling geschiedt schriftelijk en dient bij het bestuur te worden ingediend 5 werkdagen voordat de behandeling van het desbetreffende agendapunt op de algemene algemene vergadering plaatsvindt.

 

 

Advisering bestuur

Art. 5

Het bestuur kan zich laten adviseren of bijstaan door:

a         leden van de vereniging;

b         deskundigen van buiten de vereniging

 

Aansprakelijkheid

Art. 6

De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook. van leden en derden in een ruimte die gebruik wordt of werd voor vergadering.

leder der leden is aansprakelijk voor door hem aan de zaken der vereniging aangerichte schade.

Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen, die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkenen wordt aangetoond.

 

Leden

Art. 7

Leden kunnen zijn natuurlijke personen, zoals die nader zijn omschreven onder artikel 8 t/m 13 (leden) van de statuten.

 

Art. 8

Een verzoek om lid te worden van de vereniging kan schriftelijk worden gedaan bij het bestuur. Zonder tegenbericht van het bestuur is men na 2 maanden na indiening van het verzoek aangenomen als lid en volgt inschrijving als lid in het ledenregister.

 

Art. 9

Het lidmaatschap vangt aan door inschrijving in het ledenregister en eindigt op de wijze als bepaald in artikel 11 van de statuten. De in  dat artikel onder 1 bedoelde opzegging dient schriftelijk aan de secretaris te geschieden.

 

Contributie

 Art. 10

De contributie van de leden wordt per jaar voldaan per giro of per bank, met dien verstande dat voor het jaar van aanmelding de volle jaarcontributie verschuldigd is indien men zich aanmeldt voor 1 juli, terwijl de halve jaarcontributie verschuldigd is, indien de aanmelding na 1 juli plaatsvindt.

 

Werkgroepen

Art. 11

Werkgroepen als bedoeld in artikel 24 van de statuten kunnen al dan niet op verlangen van de algemene vergadering bij besluit van het bestuur worden ingesteld en opgeheven.

 

Art. 12

De werkgroepen als bedoeld in het voorgaande artikel geven van hun vergaderingen ten minste zeven dagen van tevoren kennis aan de secretaris van het bestuur van de vereniging. Ieder lid van het bestuur is bevoegd aan deze vergaderingen deel te nemen en een adviserende stem uit te brengen, tenzij hij lid is van de betrokken werkgroep, in welk geval hij een meebeslissende stem heeft.

Van de werkgroepvergaderingen worden verslagen opgesteld.

 

Soort vergaderingen

Art. 13

De vereniging kent de volgende soorten vergaderingen:

1    algemene vergaderingen

2    bestuursvergaderingen

               3     werkgroepvergaderingen

 

Inzien verslagen

Art. 14

1.        Van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. Deze notulen worden op de eerstvolgende leden- dan wel bestuursvergadering, na eventuele verbetering, goedgekeurd en gearresteerd.

2.        De inhoud van deze goedgekeurde en gearresteerde notulen gelden als bewijs van hetgeen ter vergadering is besproken en besloten.

3.        Leden hebben het recht verslagen van bestuur en werkgroepen in te zien. Ze moeten daarvoor een afspraak maken met de secretaris.

 

Algemene vergadering

Art. 15

Plaats, tijdstip en agenda van de te houden algemene vergadering worden vastgesteld door het bestuur.

 

Wijziging van het huishoudelijk reglement

Art. 16

Voorstellen tot wijziging van  het huishoudelijk reglement dienen ten minste drie weken voor de dag van de eerstvolgende algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend door ten minste tien leden.

 

Betaling contributie

Art. 17

De contributie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld bij de behandeling van de begroting in de algemene algemene vergadering. De contributie wordt in één termijn geïnd en dient te zijn voldaan voor I mei van het lopende verenigingsjaar. Bij betaling wordt aan de leden desgevraagd een kwitantie verstrekt.

Beperking bestuursbevoegdheid.

Art. 18

Het bestuur is niet bevoegd zonder besluit van de algemene vergadering transacties aan te gaan die de vereniging binden en die de lopende begroting te boven gaan.

 

Wijziging statuten/huishoudelijk reglement

Art. 18

Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen door de meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Onvoorziene gevallen.

Art. 19

In alle gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Spreekrecht medebewoners.

Art. 20

Op de algemene vergadering kan een mede bewoner het woord voeren over de door hem/haar ingediende onderwerpen.

Slotbepaling

Art. 21

Aan alle leden wordt bij de aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van de statuten. van dit reglement. alsmede van alle bijzondere door het bestuur vastgestelde reglementen ter hand gesteld gelijk mede van alle daarin later aangebrachte wijzigingen.

 

Aldus vastgesteld op de algemene vergadering van  ………………….

 

                                                                                                           Het Bestuur           

  naar boven